Mẫu số 11 Đơn đề nghị xin cấp mới

Đánh giá bài viết

Mẫu số 11 Đơn đề nghị xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Mẫu số 11/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động mới/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các công ty, nhà thầu, tổ chức…..
Mẫu số 11 Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động mới/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của doanh nghiệp, tổ chức ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Quý khách có thể tham khảo thêm:

Giấy phép lao động Dịch vụ giấy phép lao động Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mẫu số 11/PLI

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: …………….

V/v cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

..………, ngày …. tháng …. năm …….

Kính gửi: ……………(1)……………..

 1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………
 2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/doanh nghiệp ngoài nhà nước/tổ chức)…………………………………………….
 3. Tổng số người lao động dang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………….người

Trong đó số người lao động nước ngoài đang làm việc là: ………………………người

 1. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….
 2. Điện thoại: ………………………………… 6. Email (nếu có) ……………………………
 3. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ……………………………………………………

Cơ quan cấp: …………………………… Có giá trị đến ngày: ……………………………..

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): …………………………………………………………….

 1. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email):

…………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài số …… (ngày … tháng … năm…) của ………, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

 1. Họ và tên (chữ in hoa): …………………………………………………………………….
 2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………… 11. Giới tính (Nam/Nữ) ……………………….
 3. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………
 4. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ……………………………………………..

Cơ quan cấp: ……………… Có giá trị đến ngày: ……………………………………………

 1. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): ………………………………………………
 2. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………
 3. Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………….
 4. Vị trí công việc: ……………………………………………………………………………..
 5. Chức danh công việc: ……………………………………………………………………..
 6. Hình thức làm việc: ………………………………………………………………………..
 7. Mức lương: …………………………………VNĐ.
 8. Thời hạn làm việc từ (ngày… tháng … năm…) đến (ngày … tháng … năm…): ……..………………………………………………………………………………………………
 9. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động: ……………………………………………………
 10. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động): ………………..…………………………………………………………………………………….
 11. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (2)

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

 1. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3)
 2. Nơi làm việc

– Nơi làm việc lần 1:

+ Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………….

+ Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………..

+ Chức danh công việc: ………………………………………………………………………..

+ Thời hạn làm việc từ (ngày… tháng… năm…) đến (ngày… tháng… năm…..)…………..

– Nơi làm việc lần 2: …………………………………………………………………………….

+ Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………….

+ Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………..

+ Chức danh công việc: ………………………………………………………………………..

+ Thời hạn làm việc từ (ngày … tháng … năm…) đến (ngày … tháng … năm…)…………..

– Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ………………………………………………………..

+ Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………….

+ Vị trí công việc: ………………………………………………………………………………..

+ Chức danh công việc: ………………………………………………………………………..

+ Thời hạn làm việc từ (ngày … tháng … năm…) đến (ngày … tháng … năm…)…………..

(Doanh nghiệp/tổ chức) xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, (Doanh nghiệp/tổ chức) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: ………..
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố …..

(2), (3) Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại/gia hạn giấy phép lao động.

Hướng dẫn cách điền mẫu mẫu số 11/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP cho việc xin cấp mới giấy phép lao động và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Phần (1) được điền như sau:
– Nếu tổ chức là tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, trường đại học…. sau đó điền vào: Đến: Cục Việc làm – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
– Trường hợp đơn vị là doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về đầu tư tại các tỉnh, thành phố thì điền vào: Đến: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố….. nơi doanh nghiệp đặt bộ phận;

– Trường hợp người sử dụng lao động có trụ sở tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất và nếu thẩm quyền cấp giấy phép lao động thuộc Ban Quản lý khu công nghiệp và khu chế xuất, điền các thông tin sau: Kính gửi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất công nghiệp, chế xuất. thành phố trực thuộc tỉnh ……

Phần (2) Phần (3) chỉ được điền vào khi xin giấy phép lao động mới, không phải trong trường hợp gia hạn giấy phép lao động
Các mặt hàng được lấp đầy với các thông tin chính xác như thông tin cần thiết với các yêu cầu chính xác như thông tin về đăng ký kinh doanh, hộ chiếu, thông tin nhận dạng nước ngoài và nhu cầu kinh doanh. …
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về mẫu đơn xin giấy phép lao động, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Quý khách có thể tham khảo thêm:

Giấy phép lao động Dịch vụ giấy phép lao động Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.