Những trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đánh giá bài viết

Những trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất. Dưới đây là 6 trường hợp người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ.

Cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định và có một trong các giấy tờ sau đây thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất:
+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Nam Cộng hòa. Miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký đất đai, sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; giấy tờ bàn giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất,…

Cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất mang tên người khác

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đang sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất khi có một trong các giấy tờ ghi tên người khác nêu trên kèm theo giấy tờ về quyền sử dụng đất. việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan, nhưng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được thực hiện theo quy định của pháp luật và đất đai không có tranh chấp.

Cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà không có giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác. gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có hộ khẩu thường trú tại địa phương.
Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn…

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15.10.1993

Hộ gia đình, cá nhân hiện đang sử dụng đất có nhà ở và các công trình xây dựng khác trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; Tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất mà không có một trong các hành vi vi phạm quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp mà không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
+ Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang được sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho từng hộ gia đình, cá nhân (phần vượt hạn mức vẫn giữ nguyên). phải nộp tiền sử dụng đất).

Giao đất không đúng thẩm quyền trước 1.7.2014

Người sử dụng đất có nhà ở từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận.
Các trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và chứng từ đã nộp tiền sử dụng. Trường hợp sử dụng đất theo đúng mức thu theo quy định của pháp luật về đất đai năm 1993 thì không thu tiền sử dụng đất.

Đã nộp tiền sử dụng đất để được sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án,… đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. .. nếu trước đây đã nộp tiền sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất.
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng chưa được Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất trước đây thì không phải nộp tiền sử dụng đất.
Luật Quốc Bảo vừa chia sẻ bài viết: Những trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.